© Disclaimer
Welkom
Coaching
Mentorschap
Support
Tarieven
Contact
ACR Affairs • Postbus 5713 • 4801 EC • Breda

Mentorschap

Sinds 1995 is de wet op het mentorschap in werking getreden. De wet is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en is bedoeld als beschermingsmaatregel. Een mentorschap wordt, na onderzoek door de kantonrechter, ingesteld als iemand zijn persoonlijke belangen niet meer kan behartigen. Het kan met name gaan om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische of comateuze patiënten of dementerende ouderen die zelf geen beslissingen op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen. Ook in complexe situaties waarin meerdere partijen met verschillende belangen een rol spelen, of vanwege verstoorde verhoudingen binnen een gezin of familie kan een onafhankelijk mentorschap zinvol zijn.

ACR Affairs is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren (NBPM) en hanteert de door deze vereniging geformuleerde gedragscode en klachtenregeling.

Onze aanpak

Indien er behoefte bestaat aan een professioneel mentor, starten wij het traject altijd met een persoonlijk gesprek met de direct betrokkene(n). In dit gesprek is er ruimte voor een uitgebreide kennismaking en komen de leefsituatie van de cliënt, de wederzijdse rollen, het verwachtingspatroon en de noodzaak van het aanstellen van een professioneel mentor aan de orde. Desgewenst ondersteunen wij vervolgens de aanvraag van een mentorschap bij de kantonrechter in de regio waar de cliënt woont. Zodra de beschikking is afgegeven volgt er opnieuw een gesprek waarin ditmaal de cliënt centraal staat.


In het intakegesprek komen aspecten aan de orde zoals verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, woonplek, naasten, activiteiten en specifieke wensen. Tevens wordt het persoonlijk dossier van de betreffende cliënt kort besproken en door de mentor ingezien. In de periode daarna volgen enkele afspraken met de cliënt. Deze zijn nodig om de voorkeuren te leren kennen, de vertrouwensband op te bouwen en zo nodig structuur* in de situatie aan te brengen. Ook wil ACR Affairs indien mogelijk, de cliënt stimuleren om zo zelfstandig mogelijk op te treden. Tevens worden er contacten onderhouden met de direct betrokkenen. De meningen en adviezen worden in de besluitvorming zoveel mogelijk meegenomen. Daarbij zullen wij niet schromen kritische kanttekeningen te maken indien de cliënt daarmee mogelijk gediend is. ACR Affairs neemt vooral beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het kan bijvoorbeeld gaan om de keuze voor een medische behandeling.


Typerende kenmerken van ons:
Waardige bejegening, initiatiefrijk, gedegen kennis, het vaardig kunnen communiceren op diverse niveaus en adequaat kunnen handelen. Wij onderkennen de wenselijkheid van een goede samenwerking met alle betrokkenen die ondersteuning geven.

* Inwendige bouw, wijze waarop een samengesteld geheel is opgebouwd, orde en samenhang geven.